Klauzula informacyjna,
czyli kto i po co zbiera Twoja dane

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Certified Professionals Jan Roenig
ul. Derdowskiego 30/1, 71-178 Szczecin, 
NIP 8522450114
+48 500 052 899


Jakie dane zbieramy?

1. Kupno modelowego jadłospisu

1.1 Podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby kontaktu w trakcie realizacji zlecenia oraz Twojej identyfikacji w trakcie dokonywania płatności oraz do późniejszego pobrania produktu. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora. Twoje dane są przechowywane przez okres posiadania konta w serwisie sklep.foodweb.pl – w każdej chwili możesz je zmienić lub usunąć konto poprzez panel Klienta lub pisząc do nas e-mail na adres: kontakt@foodweb.pl.
1.2 W przypadku, gdy życzysz sobie otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Ciebie taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

2. Proces zlecenia usługi dietetycznej przez internet:

2.1 Podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby kontaktu w trakcie realizacji zlecenia oraz Twojej identyfikacji w trakcie dokonywania płatności oraz późniejszego pobrania produktu. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

3. Realizacja usługi dietetycznej przez internet:

3.1 Podanie szczegółowych informacji o sobie uwzględnionych w formularzu medyczno-żywieniowym (zakres danych o które prosimy może się każdocześnie zmieniać w zależności od sytuacji i potrzeb Klienta) jest dobrowolne ale niezbędne dla prawidłowego wykonania zlecenia. Dane te będą przetwarzane w celu wykonania na ich podstawie indywidualnej usługi dietetycznej przez internet. Te dane będą przechowywane przez nas przez okres 5 lat, tj. uzasadniony okres odpowiedzialności zawodowej.

3.2. Rezultaty gotowej usługi dietetycznej (tj. jadłospis, ocena badań i inne pisma) mogą być przez nas przechowywane i przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu odwołania przez Ciebie zgody. Przechowywane one są na potrzeby naniesienia do nich zmian, wykonania usługi dla Klienta powracającego oraz kształcenia zawodowego dietetyka. 

3.3 W przypadku, gdy wystawiana jest faktura, wymagane będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Ciebie taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

Podstawą prawną przetwarzania danych w punktach 3.1 oraz 3.2 jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora oraz zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W.

Czy udostępniamy dane innym?

Nie, żadne Twoje dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, poza uzasadnionymi przypadkami udostępniania ich podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych.

Jakie są prawa Klienta?

Masz prawo żądania od administratora:
– dostępu do dotyczących Ciebie danych,
– dostarczenia Ci kopii danych podlegających przetwarzaniu,
– prostowania tych danych,
– usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniesiesz sprzeciw, o którym mowa niżej.
Masz prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jak można się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@foodweb.pl lub adresem korespondencyjnym Administratora danych (jak wyżej).