REGULAMIN
korzystania ze sklepu internetowego
SKLEP.FOODWEB.PL

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 października 2019 r.

§ 1. Definicje

„FOODWEB.PL” oznacza podmiot prowadzący działalność gospodarczą w formie wirtualnego gabinetu dietetycznego, tj. Certified Professionals Jan Roenig, ul. Derdowskiego 30/1, 71-178 Szczecin, NIP 8522450114, firmę działającą pod nazwą handlową FOODWEB.pl.
„Użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, która odwiedza Sklep lub dokonuje Zamówień za pośrednictwem Sklepu.
„Rejestracja” oznacza jednorazową czynność nowego Użytkownika, polegającą na założeniu Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza dostępnego w Sklepie.
„Sklep” oznacza serwis internetowy prowadzony przez FOODWEB.PL dostępny pod adresem: http://sklep.foodweb.pl, za pośrednictwem którego FOODWEB.PL prowadzi działalność gospodarczą, w tym w szczególności oferuje konsultacje dietetyczne, zamieszcza informacje handlowe lub oferty, udostępnia Treści Cyfrowe do Pobrania, a także może świadczyć inne usługi.
„Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia” oznacza potwierdzenie zawartej przez Użytkownika i Sklep umowy o udostępnienie Treści Cyfrowych do Pobrania.
„Treści Cyfrowe do Pobrania” oznaczają dane, które są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, zawierające określone treści (w szczególności treści konsultacji dietetycznych, pliki audiowizualne, jadłospisy w formacie PDF, kursy multimedialne) przeznaczone do pobrania i odtworzenia za pomocą Urządzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane przez Sklep w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.
„Udostępnienie Treści Cyfrowych do Pobrania” oznacza odpłatne udostępnienie przez FOODWEB.PL Treści Cyfrowych do Pobrania na Zamówienie Użytkownika, które umożliwia Użytkownikowi ograniczone w czasie korzystanie z Treści Cyfrowych do Pobrania przy użyciu Urządzenia.
„Zamówienie” oznacza zamówienie na Treści Cyfrowe do Pobrania złożone przez Użytkownika w Sklepie.
„Urządzenie” oznacza urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik może m.in. pobierać oraz utrwalać pliki cyfrowe (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone, czytnik e-booków).

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz FOODWEB.PL związane z korzystaniem ze Sklepu i udostępnianiem Treści Cyfrowych do Pobrania.
  Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – http://sklep.foodweb.pl, e-mail – kontakt@foodweb.pl, adres korespondencyjny: jak siedziba firmy wskazana powyżej.
 2. Umowa udostępniania Treści Cyfrowych do Pobrania zawierana pomiędzy Użytkownikiem, a FOODWEB.PL zawierana jest z wykorzystaniem sieci Internet, w tym strony internetowej, za pośrednictwem której działa Sklep.
 3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu zobowiązana jest zapoznać się z jego Regulaminem.
 4. Podstawowym środkiem porozumiewania się z Użytkownikami, w tym w szczególności komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest sieć Internet, w tym w szczególności poczta elektroniczna. Dodatkowo FOODWEB.PL może komunikować się z Użytkownikami przy pomocy komunikatorów dostępnych na rynku, np. czat lub telefonicznie. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i wątpliwości dotyczące Regulaminu lub praw i obowiązków Użytkownika lub FOODWEB.PL związanych z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedażą Produktów lub udostępnianiem Treści Cyfrowych do Pobrania mogą być zgłaszane na adres e-mail: kontakt@foodweb.pl.
 5. Koszty korzystania przez Użytkownika z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik.
 6. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 7. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail i każdoczesnego dostępu do Internetu.
 8. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy pomiędzy FOODWEB.PL i Użytkownikiem, której przedmiotem są produkty lub Treści Cyfrowe do Pobrania.
 9. Informacje o treściach cyfrowych do pobrania podane w sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3. Zakres działalności Sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet licencji niewyłącznych na korzystanie z e-produktów (jadłospisy cyfrowe, e-booki).
 2. Oferowane jadłospisy dostarczane są w postaci cyfrowej, użytkownik ma możliwość skorzystania z nich, logując się na swoje konto w serwisie sklep.foodweb.pl. Treści udostępniane są na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 4. Rejestracja i konto Klienta

 1. Każdy Użytkownik może korzystać ze Sklepu i składać Zamówienia za pomocą indywidualnego Konta, które jest przydzielane w wyniku poprawnej Rejestracji.
 2. Korzystanie ze Sklepu przy użyciu Konta umożliwia zakup Treści Cyfrowych do Pobrania oraz dostęp do szeregu funkcjonalności, które nie są dostępne bez użycia Konta, w tym w szczególności dostęp do historii Zamówień oraz pobierania Treści Cyfrowych do Pobrania
 3. Użytkownik może dokonać Rejestracji w Sklepie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w Sklepie.
 4. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej wiadomość od FOODWEB.pl zawierającą informację o utworzeniu Konta.
 5. Po Rejestracji Użytkownik loguje się na Konto przy użyciu Loginu i Hasła bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu.
 6. Użytkownik ma obowiązek ochrony Hasła i Loginu przed ich wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Użytkownik może zmienić swoje Hasło w każdym czasie po zalogowaniu się na Konto.
 7. Jeśli Użytkownik nie pamięta Hasła, może je odzyskać poprzez dostępną w zakładce logowania opcję służącą do przypominania Hasła. Po wprowadzeniu przez Użytkownika w odpowiednie pole adresu poczty elektronicznej przypisanej do Konta, Użytkownikowi zostanie przesłana wiadomość z instrukcją ustalenia nowego Hasła.

§ 5. Ogólne warunki składania zamówień

 1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje: dokładny opisu danego produktu i jego cech;  łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za ew. transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy; dotyczące sposobu i terminu zapłaty; dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 2. Dokonanie zakupu Produktu wymaga rejestracji w Sklepie.
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepu po naciśnięciu odpowiedniego przycisku „Kupuję i płacę” lub przycisku o podobnej treści w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane: Imię i nazwisko lub nazwa firmy, Adres e-mail, Numer telefonu, Dane adresowe.
 4. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” lub przycisku o podobnej treści, Kupujący zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line.
 5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są wyrażone w polskich złotych.
 6. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
 7. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
 8. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

§ 6. Płatności

 1. Płatności realizowane są poprzez bramkę płatności elektronicznych DotPay.
 2. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 4. W przypadku płatności on-line Klient wyraża zgodę na otrzymanie za dokonaną płatność faktury elektronicznej w formacie PDF, wydanej na wskazany adres e-mail lub adres e-mail z którego dokonano zlecenia.

§ 7. Warunki udostępniania Treści Cyfrowych do Pobrania

 1. Treści Cyfrowe do Pobrania zostają udostępnione Użytkownikowi automatycznie po otrzymaniu przez FOODWEB.pl potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika z systemu płatności DotPay.
 2. Udostępnienie Treści Cyfrowych do Pobrania Użytkownikowi następuje poprzez ich udostępnienie do pobrania w Sklepie na Urządzenie Użytkownika. Link do pobrania Treści Cyfrowych do Pobrania poprzez konto w Sklepie jest wysyłany automatycznie na adres e-mail podany przy rejestracji Klienta oraz staje się dostępny na koncie Klienta w Sklepie (zakładka „pliki do pobrania”) po otrzymaniu płatności.
 3. Warunki korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych regulują licencje na korzystanie z poszczególnych treści cyfrowych. Przekazanie treści cyfrowych Użytkownikowi nie oznacza przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych do treści cyfrowych. Inne, niż określone w takiej licencji sposoby korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych (np. zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie) wymaga zgody właściciela praw do treści cyfrowych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo. Brak akceptacji warunków licencji, o której mowa powyżej może uniemożliwić odtworzenie, pobranie lub dysponowanie treściami cyfrowymi.
 4. Złamanie warunków licencji na której udostępniane są treści cyfrowe skutkować będzie podejmowaniem przez FOODWEB.PL wszelkich możliwych czynności prawnych w celu ochrony własnego interesu, w tym za pośrednictwem wybranych kancelarii oraz na drodze sądowej. Wszelkie próby udostępnienia Treści Cyfrowych osobom trzecim będą traktowane jako naruszenie praw majątkowych FOODWEB.PL i będą podlegały procedurze odszkodowawczej

§ 8. Wymogi techniczne 

 1. Aby Użytkownik mógł korzystać z podstawowych funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone) oraz oprogramowania, umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów, w szczególności do plików cyfrowych w formacie PDF.
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą. Korzystanie z niektórych dodatkowych funkcjonalności Sklepu może wymagać rejestracji przez Użytkownika w innych serwisach takich jak Facebook, Google+.
 4. Użytkownik powinien sprawdzić we własnym zakresie, czy Urządzenie, z którego korzysta, spełnia wymagania techniczne niezbędne do pobrania i korzystania z Treści Cyfrowych do Pobrania, a także czy posiada ono wolną pamięć umożliwiającą pobranie i korzystanie z Treści Cyfrowych do Pobrania.

§ 9. Zasady ogólne odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy udostępnienia Treści Cyfrowych do Pobrania na zasadach określonych w Regulaminie. Co do zasady Użytkownik może odstąpić od umowy, której przedmiotem są Treści Cyfrowe do Pobrania w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Użytkownik nie może jednak odstąpić od umowy o świadczenie usług, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na to, że po spełnieniu świadczenia przez FOODWEB.pl utraci prawo do odstąpienia od umowy, o czym został poinformowany przez FOODWEB.pl przed rozpoczęciem świadczenia; umowy o Udostępnienie Treści Cyfrowych do Pobrania, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika wyrażoną przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Użytkownika przez FOODWEB.pl o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Jeśli Użytkownik podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy musi poinformować o tym FOODWEB.pl poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.
 4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w odniesieniu do Treści Cyfrowych do Pobrania: poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres: kontakt@foodweb.pl; poprzez wysłanie tego oświadczenia pocztą na adres korespondencyjny firmy wskazany powyżej.
 5. Użytkownik może odstąpić na zasadach ogólnych od umowy, której przedmiotem są Treści Cyfrowe do Pobrania w cenie promocyjnej. W takim przypadku FOODWEB.pl zwróci Użytkownikowi wartość ceny promocyjnej Treści Cyfrowych do Pobrania.
 6. Jeśli Użytkownik odstąpi od umowy, FOODWEB.pl zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności.
 7. Użytkownik otrzyma od FOODWEB.pl zwrot płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od FOODWEB.pl ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, nie jest możliwe, FOODWEB.pl niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej w celu ustalenia numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności.

§ 10. Odstąpienie od umowy dotyczącej Treści Cyfrowych do Pobrania

 1. Co do zasady Użytkownik może odstąpić od umowy, której przedmiotem są Treści Cyfrowe do Pobrania w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Jednak Użytkownik nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest Udostępnienie Treści Cyfrowych do Pobrania, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 3. Użytkownik wyraził zgodę na Udostępnienie przez FOODWEB.pl Treści Cyfrowych do Pobrania (tj. wyraził zgodę na m.in. pobranie jadłospisu, itp.) przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy; oraz
 4. Użytkownik został poinformowany przez FOODWEB.pl o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy wskutek wyrażenia zgody na udostępnienie Treści Cyfrowych do Pobrania, przed udzieleniem takiej zgody.
 5. Akceptując regulamin Użytkownik oświadcza, że zgadza się na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez FOODWEB.pl polegającego na Udostępnieniu Treści Cyfrowych do Pobrania przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, co tym samym skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z wcześniejszą informacją.

§ 11. Reklamacje

 1. FOODWEB.pl zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu zgodnie z zasadami określonymi w Sklepie i Regulaminie. Ponadto FOODWEB.pl zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Treści Cyfrowe do Pobrania bez wad.
 2. Użytkownik może zgłosić FOODWEB.pl reklamację, m.in. jeżeli stwierdzi, że Treści Cyfrowe do Pobrania dostarczone mu w ramach realizacji Zamówienia mają wady, a także jeżeli Treści Cyfrowe do Pobrania są niezgodne z opisem zawartym w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia lub opisem zamieszczonym w Sklepie.
 3. Użytkownik, składając reklamację, powinien wskazać co najmniej swoje imię i nazwisko, oznaczenie udostępnionej Treści Cyfrowej bez Nośnika, opis wady będącej przyczyną reklamacji oraz termin wykrycia wady.
 4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o reklamacji poprzez wysłanie reklamacji drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@foodweb.pl albo poprzez wysłanie reklamacji na adres korespondencyjny firmy wskazany powyżej.
 5. Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia reklamacji drogą elektroniczną niezwłocznie po jej wpłynięciu do Sklepu.
 6. FOODWEB.pl ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika w najkrótszym możliwym terminie. Jeżeli FOODWEB.pl nie ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że FOODWEB.pl uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. FOODWEB.pl poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres, który Użytkownik wskazał w oświadczeniu o złożeniu reklamacji doręczonym FOODWEB.pl.
 8. Jeżeli FOODWEB.pl uzna reklamację za uzasadnioną, Użytkownik może wybrać, czy preferuje naprawę, czy wymianę Treści Cyfrowych do Pobrania na nowe, chyba że doprowadzenie Treści Cyfrowych do Pobrania do stanu zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika będzie niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem uwzględnienia reklamacji zaproponowanym przez FOODWEB.pl.
 9. Jednak jeśli FOODWEB.pl nie dokona naprawy lub wymiany Treści Cyfrowych do Pobrania na wolne od wad niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, a wada Treści Cyfrowych do Pobrania będzie istotna, Użytkownik może odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi bez względu na to, czy wada jest istotna, jeżeli Treści Cyfrowe do Pobrania były już wymieniane na wolne od wad lub naprawiane albo jeżeli FOODWEB.pl nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub usunięcia wady.
 10. W toku rozpatrywania reklamacji FOODWEB.pl może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 12. Zastrzeżenia i odpowiedzialność

 1. FOODWEB.pl udziela gwarancji jakości w odniesieniu do Treści Cyfrowych do Pobrania znajdujących się w Sklepie. FOODWEB.pl ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za takie Treści Cyfrowe do Pobrania wyłącznie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności z tytułu rękojmi za wady.
 2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, FOODWEB.pl zastrzega, że Użytkownik nie może zamieszczać w Sklepie (np. w opiniach o produktach lub komentarzach) treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmować działań, które mogą powodować zakłócenia lub uszkodzenia Sklepu lub naruszenie praw osób trzecich.
 3. Treści zamieszczone przez FOODWEB.pl w Sklepie, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej FOODWEB.pl lub innych podmiotów. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób niż w celu dokonywania Zamówień i realizacji praw związanych z Udostępnianiem Treści Cyfrowych do Pobrania, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej zgody FOODWEB.pl.
 4. FOODWEB.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Sklepu spowodowane przyczynami niezależnymi od FOODWEB.pl których FOODWEB.pl przy dołożeniu należytej staranności nie będzie mógł przewidzieć lub którym nie będzie mógł zapobiec, wymienionymi poniżej:
  – przyczyny techniczne leżące po stronie Użytkownika, w tym w szczególności awarie wykorzystywanych przez Użytkownika urządzeń oraz jakiekolwiek błędy oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania ze Sklepu lub Treści Cyfrowych do Pobrania;
  – zaplanowane działania związane z bieżącą konserwacją Sklepu w wymiarze koniecznym do ich przeprowadzenia;
  – przyczyny leżące po stronie zewnętrznych dostawców usług świadczonych na rzecz Sklepu lub Użytkownika;
  – ataki na system komputerowy lub usługę sieciową, w tym w szczególności DoS (Denial of Service), DDoS (Distributed Denial of Service) lub Brute Force;
  – przyczyny wynikające z awarii serwerów.
 5. W każdym przypadku niedostępności Sklepu, FOODWEB.pl podejmie wszystkie niezbędne czynności mające na celu jej przywrócenie w możliwie najkrótszym czasie.
 6. Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności nie będzie korzystać ze Sklepu:
  – w celu osiągnięcia nienależnych korzyści lub w celach spekulacyjnych;
  – w sposób powodujący naruszenie lub obejście prawa lub postanowień Regulaminu;
  – w sposób powodujący zakłócenie integralności Sklepu lub jego poszczególnych funkcji;
  – przy pomocy zautomatyzowanych urządzeń lub oprogramowania mających na celu wyszukiwanie ofert na Treści Cyfrowe do Pobrania, których cena odbiega od ceny rynkowej bądź masowe składanie zamówień na tego rodzaju Treści Cyfrowe do Pobrania (tzw. „robotics”).
 7. Na wypadek naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z zakazów wskazanych powyżej, FOODWEB.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umów lub prawo odstąpienia od umów już zawartych w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku Użytkownik otrzyma zwrot zapłaconej ceny w terminie 14 dni od dnia otrzymania od FOODWEB.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 13. Regulamin Sklepu i spory

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

§ 14. Usunięcie konta użytkownika

 1. FOODWEB.pl zapewnia Użytkownikowi możliwość rezygnacji z utrzymywania Konta w każdej chwili. Użytkownik może zgłosić chęć usunięcia Konta poprzez formularz kontaktowy na stronie Sklepu lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@foodweb.pl
 2. FOODWEB.pl będzie uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, jeśli zostanie do tego zobowiązane na podstawie prawomocnego lub ostatecznego rozstrzygnięcia właściwego organu, w tym w szczególności sądu lub organu ścigania, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego
 3. Polityka prywatności Sklepu dostępna jest pod adresem http://sklep.foodweb.pl/index.php/polityka-prywatnosci/, do którego link widoczny jest na stronie internetowej Sklepu